Semalt hünärmeni, kazyýetiň karary bilen web maglumatlary döwmegiň nädip kanunlaşdyrylandygyny aýdýar

Sahypanyň eýeleriniň aç-açan rugsady bolmazdan web sahypalaryndan maglumatlary döwmek bikanun bolup bilse-de, bir kazy käbir ýagdaýlarda başgaça karar berdi. hiQ Labs ýakynda LinkedIn sahypalaryndan maglumat çykarmazlygy üçin LinkedIn-e garşy kazyýet işi açdy.

LinkedIn-e başlangyç web sahypalaryna mugt girmegi tabşyrmalydygy köp adam üçin gödek täsir galdyrdy. hiQ, ulanyjylaryň köpçülige açyk üýtgeşmelerine esaslanyp, LinkedIn ulanyjysynyň iş gözleýändigini anyklamak üçin algoritmlerini ulandy.

Algoritmler LinkedIn web sahypalaryndan alnan maglumatlarda işleýär. Garaşylyşy ýaly, LinkedIn muny halamady we hiQ-iň mundan beýläk maglumat alynmagynyň öňüni almak üçin garşy çäreler geçirildi. Tehniki päsgelçiliklerden başga-da berk berk kanuny duýduryşlar berildi.

Başlangyç meseläni kanuny esasda çözmekden başga çäresi ýokdy. hiQ kanuny düzediş gözlemeli boldy. Kompaniýa LinkedIn-iň tehniki päsgelçiliklerini aýyrmagy buýurdy. hiQ, şeýle hem, LinkedIn-de maglumatlary çykarmak işiniň kanunlaşdyrylmagyny isledi.

Bagtymyza, başlangyç üçin islän zadyny aldy. Bu karar hiQ-iň tarapdary. LinkedIn, hiQ-iň (LinkedIn) web sahypalarynyň ýok edilmegine päsgel berýän ähli çäreleri aýyrmagy we bu hereketiň kanunydygy sebäpli hiQ mugt el bermegi buýurdy. Kazy, hiQ-iň ýok etmek isleýän zadynyň köpçüligiň dykgatyna ýetirilen maglumatlardygyna ünsi çekdi.

Kazy diňe bir aýyplanýana hiQ-a garşy goýlan ähli öňüni alyş mehanizmlerini aýyrmagy buýurmady, şeýle hem günäkärlenýäniň geljekde beýle hereketlerden saklanmagyny buýurdy.

Açyk web maglumatlaryny öňe sürmek

Bu karar henizem wagtlaýyn karar bolup dursa-da, bu kararyň tassyklaýşy ýaly kanunyň açyk web maglumatlaryny we internetde maglumatlara erkin girmegini goldaýandygyny eşitmek ýürekgysgynç. Iň soňky karar günäkärlenýäniň göwnünden tursa-da, bu hakykat eýýäm kesgitlenildi.

Kazy LinkedIn-iň ähli delillerini diýen ýaly ýapmak bilen bu syýasaty öňe sürdi. LinkedIn, şikaýatçynyň şahsy durmuşyny bozýandygyny anyklamaga synanyşan mahaly, kazy oňa aýyplanýanyň maglumatlary satýandygy bilen garşy çykdy.

Jedel suw saklamadykda, günäkärlenýän hiQ hereketiniň Kompýuter galplygy we hyýanatçylykly peýdalanmak baradaky kanuny (CFAA) gödek bozandygyny aýtdy, sebäbi başlangyç maglumatlary bikanun ýygnamak üçin serwerlerine girdi. Againene-de argument gysyldy. HiQ-iň diňe köpçülige, goralmaýan sahypalara mazmun ýazýandygy sebäpli ret edildi.

Kazy bu işi iş wagty açyk dükana giren biri hökmünde deňeşdirdi. Munuň ýaly adamy hyýanatçylykly diýip bolmaz. Şeýlelik bilen, hiQ bozulmady. Gyzykly tarapy, kazy bu kararyň näme üçin halkyň bähbidine bolandygyny düşündirmek üçin hasam gitdi.

Gysgaça aýdylanda, kazyýet maglumatlaryň gözlegine, çykarylmagyna we derňelmegine ýol berilmeginiň halkyň bähbidine bolandygyny kabul etdi. Şeýlelik bilen, erkin maglumat akymyna päsgelçilikleri goýmagy höweslendirmek zyýanly syýasat bolar.

Karardan öwrenmeli zatlaryňyz

LinkedIn-den gönüden-göni maglumatlary çykarmak üçin sebäpleriňiz ýok bolsa-da, karardan öwrenmeli. Webshli web sahypalarynyň robots.txt faýlyny okamak we hormatlamak bilen howpsuz oýnamak has gowudyr. Theadyňyzdan çykarmaň, bu karar henizem wagtlaýyn karar. Netijede LinkedIn-iň peýdasyna bolup biler.

Bu karar gönüden-göni size täsir edip bilmese-de, federal kazyýetiň web üçin hemmeler üçin açyk bolmagy syýasatyny goldaýandygy begenýär. Şeýlelikde, maglumat gözläp we ondan peýdalanyp bilýänler üçin elýeterli we elýeterli bolmaly.

Web maglumatlary hemmeler üçin, esasanam metbugat analitikleri, işläp düzüjiler, maglumatlar alymlary we käbir beýleki hünärmenler üçin diýseň peýdaly. Şonuň üçin bu karar oňat ösüş.

mass gmail